Prawo Zamówień Publicznych

Prawo zamówień publicznych jest ustawą regulującą kwestie prawne związane z zamówieniami publicznymi, określającą m.in. zasady udzielania zamówień publicznych, zasady ogłaszania zamówień, tryb postępowania o udzielenie zamówienia, tryb udzielania zamówień, zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.

W tych i wielu innych sprawach jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym etapie podejmowanego działania.

“Doradztwo i kompleksowa obsługa”

W zakres usług Prawa zamówień publicznych wchodzą:

  • pomoc i doradztwo zamawiającym w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia i jego oszacowaniu, opracowaniu wzorów umów i istotnych postanowień umów, warunków udziału w postępowaniu i dokumentu SIWZ;
  • weryfikacja dokumentów przetargowych przed ich ostatecznym upublicznieniem pomoc i doradztwo wykonawcom w przygotowywaniu wniosków i ofert;
  • pomoc wykonawcom w sporządzaniu pytań do SIWZ;
  • przygotowywanie informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zmawiającego;
  • przygotowywanie odwołań, sprzeciwów i opozycji, przystąpień, jak również odpowiedzi na odwołania;
  • reprezentowanie stron przed sądami powszechnymi.

Zamówienia publiczne Kraków

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Prawną A. Weber.